Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach
platformy kongrespsychologiisportu.pl
Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i
wydrukowanie za pośrednictwem Platformy.
§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin dalej: Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem kongrespsychologiisportu.pl (dalej: Platforma).
 2. Korzystając z platformy sprzedazwedlugherry.pl akceptujesz zasady regulaminu oraz polityki prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 3. Właścicielem platformy sprzedazwedlugherry.pl jest: Wojciech Herra, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Wojciech Herra” z
  siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 65 39/22, 03-828 Warszawa działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska pod numerem 89436, nr NIP: 584-132-79-95, REGON 191533946 adres e-mail kontakt@herra.pl (dalej: Usługodawca).
 4. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Platformy przez przeglądarkę internetową.
 5. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Platformy jest bezpłatne. W szczególności przeglądanie oferty Usługodawcy nie podlega opłacie. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Usług i prawa korzystania z nich na użytek własny. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzeniach Użytkownik korzysta z Platformy, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdej zakupionej Usługi.
 6. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu oraz realizacji procesu dydaktycznego (dalej: Usługa)
  zamówionych szkoleń i/lub konferencji na Platformie kongrespsychologiisportu.pl
 7. W rozumieniu Regulaminu przez Usługę należy rozumieć:
  • a) proces dydaktyczny realizowany w ramach platformy sprzedazwedlugherry.pl
  • b) szkolenia mające postać elektronicznych materiałów wideo zawierających wykłady, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie z których licencji udziela Usługodawca;
 8. Warunkiem korzystania z Platformy kongrespsychologiisportu.pl, w tym składania zamówień jest założenie przez Użytkownika, indywidualnego Konta Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu.
  Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz
  w pełni akceptuje jego postanowienia.
 9. Konto Użytkownika jest to przestrzeń serwisowa Platformy kongrespsychologiisportu.pl, dostępna dla Użytkowników indywidualnych po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiająca m.in. dostęp do zakupionych szkoleń oraz zamieszczanie danych, które są wykorzystywane przez
  Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
  lub zawodową.
  § 2 Wymagania techniczne
 11. Platforma kongrespsychologiisportu.pl wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera
  podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności platformy możliwe
  jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.
 12. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z
  błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów
  ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 13. W celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto
  poczty e-mail.
  § 3 Konto użytkownika
 14. Utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika jest konieczne do korzystania przez
  Użytkownika z Platformy oraz ze świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem
  Platformy Usług.
 15. Właścicielem Konta Użytkownika na platformie sprzedazwedlugherry.pl może być wyłącznie
  osoba fizyczna.
 16. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające
  ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą założyć Konto Użytkownika jeśli uzyskają
  zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 17. Założenie konta w serwisie kongrespsychologiisportu.pl jest bezpłatne. Aby tego dokonać należy
  wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się
  podczas rejestracji. Istnieje również możliwość założenia takiego konta przez administratora
  serwisu.
 18. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne
  ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz
  że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi
  odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością,
  nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.
 19. Dane Użytkownika stanowią dane uczestnika szkolenia i są wymagane w procesie realizacji
  kształcenia i certyfikacji. Usługodawca nie daje możliwości zmiany danych uczestnika
  szkolenia po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, z wyłączeniem sytuacji związanych z
  błędami pisowni (tzw. literówek).
 20. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego
  konta innym osobom.
 21. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło
  dostępu do serwisu.
 22. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować
  destabilizację działania serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób
  utrudniać korzystanie z Platformy innym Użytkownikom.
 23. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do
  których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi
  wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.
 24. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać
  zablokowane lub usunięte.
 25. Umowa na korzystanie z Platformy zostaje zawarta na czas określony z chwilą dokonania
  rejestracji Konta Użytkownika. Ważność dostępu do konta uzależniona jest od wybranego i
  zakupionego formatu usługi.
 26. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto
  wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail, na adres korespondencyjny Usługodawcy
  lub osobiście, w panelu użytkownika przy użyciu opcji “usuń konto”.
  § 4 Zawarcie umowy i realizacja
 27. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 28. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące
  czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • a) dodanie do koszyka Usługi;
  • b) wybór rodzaju płatności;
  • c) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku “Zamawiam i płacę”.
 29. Wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych kursach podana jest w ramach platformy
  kongrespsychologiisportu.pl Ceny kursów podane na stronie uwzględniają podatek VAT w wysokości 23% wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 30. Dostępne są następujące formy płatności:
  • a) szybka płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności online;
  • b) przelew bankowy na rachunek Usługodawcy, wskazany w ramach platformy kongrespsychologiisportu.pl
 31. W przypadku formy szybkiej płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio
  po złożeniu zamówienia za pośrednictwem jednej z metod. Realizacja płatności następuje w tym
  wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.
 32. W przypadku przelewu bankowego, płatność uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, którego dotyczy płatność.
 33. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez
  dostawców zewnętrznych.
 34. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) zgodnie z
  opisem Usługi na platformie sprzedazwedlugherry.pl oraz postanowieniami Regulaminu.
 35. W przypadku, gdy płatność nie jest dokonywana przez Użytkownika, bądź Użytkownik zwolniony jest z płatności za uczestnictwo, zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej w momencie pierwszego zalogowania się Użytkownika do platformy.
 36. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w razie udostępnienia takiej możliwości przez Usługodawcę lub za porozumieniem stron.
 37. Pełny dostęp do zakupionych Usług w ramach platformy kongrespsychologiisportu.pl aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy).
 38. Pierwsze zalogowanie się Użytkownika do zakupionego szkolenia na platformie kongrespsychologiisportu.pl jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.
 39. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest inna osoba niż Użytkownik, bądź jest nim firma lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza zamówienia podać właściwe dane
  nabywcy do wystawienia faktury VAT.
 40. Regulaminowy maksymalny okres przewidziany na realizację Usługi pojedynczego szkolenia przez Użytkownika wynosi 12 miesięcy, liczone od momentu zawarcia elektronicznej Umowy lub
  do momentu pozytywnego zaliczenia i uzyskania certyfikatu ukończenia.
 41. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika terminu wskazanego powyżej oraz braku możliwości uzyskania porozumienia w kwestii przedłużenia terminu realizacji usługi Usługodawca
  zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługuje refundacja całości ani części poniesionych opłat za Usługę.
  § 5 Uprawnienia Użytkownika i licencja
 42. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • a) terminowego dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach uczestnictwa w
  szkoleniach zakupionych w ramach platformy sprzedazwedlugherry.pl indywidualnie, na
  własne konto;
  • b) dostępu do przewidzianych programem materiałów dydaktycznych w formie
  elektronicznej i uczestniczenia w procesie edukacyjnym;
 43. Użytkownik zobowiązany jest do:
  • a) samodzielnego zaliczenia wszystkich etapów szkolenia
  • b) przestrzegania pozostałych postanowień regulaminu
 44. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach
  uczestnictwa w szkoleniach na platformie sprzedazwedlugherry.pl stanowią wyłączną własność
  intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej
  zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
  prawach pokrewnych).
 45. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w
  tym w szczególności udostępnianych w ramach platformy materiałów szkoleniowych) wyłącznie
  do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub
  odpowiedniego właściciela praw autorskich.
 46. Użytkownik posiadający opłacone szkolenie może drukować, pobierać i zapisywać wyłącznie
  dodatkowe materiały szkoleniowe z platformy kongrespsychologiisportu.pl do użytku osobistego bez
  prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
 47. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania lekcji wideo.
 48. W przypadku chęci wykorzystania poza platformą kongrespsychologiisportu.pl materiałów, do
  których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej
  zgody Usługodawcy.
 49. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych szkoleń, w
  tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów
  szkoleniowych w ramach usługi stałej aktualizacji, którą objęta jest oferta.
 50. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele
  praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty
  materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.
  § 6 Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy
 51. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach
  ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.
 52. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Platformy w celu
  prowadzenia prac konserwacyjnych.
 53. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź
  dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika
  jest zagrożone – na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.
 54. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z
  Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia
  rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy
  gdy ten:
  • a) wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem;
  • b) używa lub usiłuje używać Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem;
  • c) narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy w celu uzyskania
  nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.
 55. W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania
  naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w
  przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo
  usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 56. W skutek usunięcia Konta Użytkownika z Platformy przez Usługodawcę Użytkownik traci
  dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na Platformie.
 57. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie
  Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które
  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań
  operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
 58. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub
  przesyłane do Platformy w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.
  § 7 Reklamacje
 59. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym
  wykonaniem usług powinna zawierać:
  • a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  • b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  • c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  • d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 60. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres
  korespondencyjny Usługodawcy podany na stronie sprzedazwedlugherry.pl
 61. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres
  podany w zgłoszeniu.
 62. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia,
  o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 63. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika
  dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo
  przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
 64. Reklamacja nie będzie uwzględniona w momencie gdy Użytkownik skorzysta z usługi tj.
  Weźmie udział w konferencji live przed udostępnieniem materiału vod lub zaloguje się na
  platformę o obejrzy materiał vod. Usługa w tym wypadku traktowana jest jako zrealizowana i
  koszty nie podlegają zwrotowi.
  § 8 Prawo do odstąpienia od umowy
 65. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z
  Konsumentami.
 66. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi
  będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do
  odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.
 67. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo
  do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
  materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta
  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
  przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  § 9 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
 68. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Platformy jest
  Usługodawca.
 69. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje
  dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 70. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Platformę zostały opisane w Polityce Prywatności.
  § 10 Zmiany oferty i promocje
 71. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji
  promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na
  zasadach dotychczasowych.
 72. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
 73. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.
 74. Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.
  § 11 Postanowienia końcowe
 75. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).
 76. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą wydania Użytkownikowi certyfikatu ukończenia szkolenia, po zakończeniu okresu 12 miesięcy przewidzianych na realizację Usługi, w trybach określonych w Regulaminie lub za porozumieniem stron.
 77. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Konsumenta, nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 78. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub w formie wyskakującego okienka podczas pierwszego logowania po wprowadzeniu zmian. Zmiany
  wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 79. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie kongrespsychologiisportu.pl W
  trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Użytkownika
  obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 80. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
  obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje
  się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji
  Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji
  Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub
  pozasądowego rozwiązywania sporów. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy
  miejscowo i rzeczowo.
 81. Regulamin wchodzi w życie z momentem publikacji.
  Data aktualizacji regulaminu: 09.04.2020r.